3de leerjaar A

Welkom in de dolfijnenklas.

De leerlingen van 3a zullen net zoals de dolfijnen in de natuur goed voor elkaar zorgen, bij de groep (kudde) blijven en elkaar waarschuwen voor gevaar,… (sociale vaardigheden).

Taal

In “Tijd voor Taal” stimuleren we : - het probleemoplossend denken - communicatieve vaardigheden - zelfstandigheid - nadenken over eigen en andermans taalgebruik - het gebruik van strategieën.

We gebruiken strategiekaarten. Ze stellen vier stappen voor :

1) Wat moet ik doen ? 2) Hoe ga ik het doen ? 3) Ik doe mijn werk. 4) Ik kijk mijn werk na.

De leerlingen krijgen vijf lestijden Nederlands per week. Twee hiervan gaan naar spelling. Elke week op dinsdag krijgen de leerlingen een nieuw woordpakket aangeboden. Dit wordt in de klas en thuis ingeoefend. De volgende dag krijgen de leerlingen hierover een dictee. De juf vraagt dezelfde woorden, maar ook woorden die erop gelijken. Na een aantal woordpakketten volgt er een controledictee. Dit mag thuis ingeoefend worden en wordt steeds op tijd aangekondigd.

Bij taalsystematiek leren we over onderwerp en gezegde in een zin, woordsoorten, synoniemen, ....
Bij elk thema vind je achteraan in het werkboek een lijst van de woordenschat die in dat thema aan bod kwam.

Lezen is heel belangrijk. Regelmatig gaan we naar de bib waar uw kind 5 boeken neemt volgens zijn / haar AVI niveau. Data van de bib-bezoeken worden via de agenda op tijd meegedeeld. Ouders, zorg ervoor dat uw kind op die dag een rugzak meebrengt zodat de geleende boeken niet beschadigd kunnen worden door bv. regen. Het ticket waar de geleende boeken op staan, plakt de titularis steeds in de agenda zodat u weet welke boeken uw kind in zijn/haar bezit heeft.
Elke dag moet er thuis gelezen worden. Luister mee wanneer uw kind leest. De ouders noteren dit op de meegegeven leeskaart (leeskilometers) Gelieve uw kind te helpen met het invullen van deze kaart. Na een halve maand krijgt uw kind een nieuwe leeskaart en moet de vorige afgegeven worden zodat de juf weet hoeveel uw kind gelezen heeft
.

Wiskunde

Per week gaan er 6 lestijden naar wiskunde.

We leren de klok analoog en digitaal lezen tot op 1 min. nauwkeurig.

Bij meetkunde onderzoeken we de eigenschappen van de vierhoeken.

We rekenen tot 1 000 zowel uit het hoofd als cijferend. De maaltafels zijn zeer belangrijk en moeten perfect gekend zijn voor breuken en cijferen. Na elke sprong (een x-aantal lessen) volgt er een herhaling en een sprongtoets. De leerlingen moeten enkel de herhaling inoefenen voor de toets. Het “neuze-neuzeboekje” zit steeds in de boekentas. Zo kan u ook als ouder zien hoe iets in de klas aangebracht werd.

 WO

De leerlingen hebben 6 lestijden WO per week. Ze hebben daarvoor een leerwerkboek ”Ankers”. Dit zal niet chronologisch ingevuld worden. We leren over de windstreken, verschillende betaalmiddelen, delen van de kat en van de plant, hechtingstechnieken, het weer beschrijven, hefbomen, bescherming van mens, plant en dier, …

Na elke les merk je een donkergroene kader “anker vast”. Daarin staat wat de leerlingen voor de komende toets moeten kennen en kunnen.

Godsdienst

Verder hebben de leerlingen 3 lestijden godsdienst per week met als thema’s : Anders-zijn, Op stap met Jozef, Verdriet, Aarde en vruchtbaarheid, Stilte en gebed, … en zoals het in een Katholieke school hoort : het kerkelijk jaar.

Muzische vakken

Tijdens de 3 lestijden MUZO komen zowel beeld als muziek, beweging, drama en woord aan bod. Deze lessen worden door de leerlingen zelf geëvalueerd door middel van muzofiches. Deze worden op regelmatige basis meegegeven naar huis.

Varia

Ook hebben ze één lestijd hoekenwerk en één lestijd schrift per week.

In 3a zwemmen we te Zaventem om de 14 dagen telkens op een maandag. (data zie meegegeven blad en schoolsite).

In het 3de leerjaar krijgen de leerlingen 20 minuten huiswerk of les per dag behalve op vrijdag. (zie huiswerkbeleid op schoolsite). Daarvan zijn 10 minuten te lezen (zie leeskaart). De andere 10 minuten zijn voor één taak of één les. Sprongtoetsen, controledictees, toetsen WO worden steeds één week vooraf aangekondigd zodat uw kind de ondervraagde leerstof kan opsplitsen.

Controleer dagelijks de schoolagenda, parafeer en kijk na of alles gedaan is. Ik hoop dat u wat meer weet over de gang van zaken in het 3de leerjaar.

Samen zullen we er een leerrijk, aangenaam en dol-fijn schooljaar van maken.

Juf Sandra (3a)